Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området.

torsdag den 22. februar 2018, kl. 19.00 på
Lokalhistorisk Arkiv, Løjtertoft 32, 6430 Nordborg

med følgende dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
 8. Eventuelt

  Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen.
  Derefter vil vores medlem Peter Tagesen holde foredraget: Kongeågrænsen 1864 – 1920 – Grænsestenenes historie

  På foreningens vegne

Jens-Ove Hansen
Formand