Vedtægter

 

Lokalhistorisk forening for Nordborg-området

 

§1 Foreningens navn er Lokalhistorisk forening for Nordborgområdet.

§2 Foreningens formål er at vække og nære interessen for områdets historie samt at drive et lokalhistorisk arkiv, jf. § 7-14.

§3 Som medlem kan optages enhver med interesse for Nordborg-områdets historie. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab. 

Stk. 1.   Medlemskontingentets størrelse fastlægges på den ordinære generalforsamling

§4 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

  • Stk. 1.   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
  • Stk. 2.   Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse.
  • Stk. 3.   Dagsordenen skal mindst omfatte følgende:
   1. Valg af dirigent
   2. Aflæggelse af beretning
   3. Aflæggelse af regnskab
   4. Fastlæggelse af Arbejdsplan, budget, kontingent
   5. Behandling af indkomne forslag
   6. Valg af bestyrelse og suppleanter
   7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
   8. Eventuelt

Stk. 4.   Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før afholdelsen.

Stk. 5.   Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6.  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 30 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af medlemmerne fremsætter begæring herom.

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen således at 3 medlemmer afgår i ulige år og 4 i lige år.

Stk. 1.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3.  Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af specifikke opgaver. Hertil kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen.

§6 Foreningen tegnes af formanden. Kassereren disponerer indenfor det vedtagne budget. Bestyrelsen kan beslutte, at udvalgte større dispositioner først kan gennemføres efter at den har givet sit samtykke.

Stk. 1.  Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.  Regnskabet revideres af revisorerne og sættes til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§7 Lokalarkivets indsamlingsområde udgøres af Nordborg, Oksbøl, Havnbjerg kirkesogne. Indsamlingsområdet kan udvides eller indskrænkes efter aftale med omkringliggende lokalarkiver.

§8 Det indsamlede materiale betragtes som værende i offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres.

§9 Lokalarkivet skal være medlem af Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamarbejde (SKLA), Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland (LASS) og sammenslutningen af Landsarkiver (SLA).

Stk. 1.  Arkivet deltager i lokale, regionale og landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret af og godkendt af SLA og LASS. I øvrigt samarbejder arkivet med andre arkiver og beslægtede organisationer og kan afstemme sin arbejdsplan herefter.

§10 Bestyrelsen påser og har ansvar for at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, samtidig med at SLA’s tilgængelighedsregler skal respekteres.  

§11 Bestyrelsen udpeger en arkivleder. Hvis arkivleder ikke samtidig er bestyrelsesmedlem deltager denne i bestyrelsens møder med observatørstatus.  

Stk. 1.  Arkivleder er ansvarlig for registrering og arkivering, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere.

§12 Vedtægterne kan kun ændres ved generalforsamlingsbeslutning. Forslag herom skal fremgå af dagsordenen og vedtagelse sker med simpelt flertal blandt de fremmødte.

§13 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder tavshedspligten eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

Stk. 1.  Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

§14 Foreningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 1.  Eventuel formue anvendes på lokalhistorisk arbejde efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 2.  Arkivets samlinger anbringes efter nærmere aftale med SKLA og kommunalbestyrelsen, så deres forbliven i offentlig eje og deres offentlige tilgængelighed garanteres.

Godkendt på generalforsamlingen 26 feb.2015